Gemensam väg, vägförening eller samfällighetsförening

Vi kan hjälpa till inför lantmäteriförrättningar samt vid frågor kring aktuella delägare, andelar och båtnadsområden.

En lantmäteriförrättning för att bilda en gemensam förvaltning ger en ordnad förvaltning med tydliga rättigheter och skyldigheter. Som alternativ till detta kan vi även hjälpa till att ordna en gemensam förvaltning genom upprättande av avtal. Vad som är mest lämpligt i en viss situation beror på ert behov och tidplan. En lantmäteriförrättning kan ta upp till flera år men är en bra process om alla inte är helt överens. En lösning genom avtal kan däremot vara ett enklare, snabbare och mer flexibelt sätt att formalisera samförståndslösningar.

Inaktuella eller outredda andelstal i gemensamhetsanläggningar?

Med tiden ändras ägare till fastigheter som har andel i gemensamma anläggningar. I dessa fall behöver förteckningen över ägare till de delägande fastigheterna uppdateras. Vi kan hjälpa till med beställning av aktuella ägare från Lantmäteriets fastighetsregister.

Det är även vanligt att de delägande fastigheternas användning eller omfattning förändras. Exempelvis kan en obebyggd tomt bli bebyggd eller så kan ett skogsskifte säljas och överföras genom fastighetsreglering till en annan fastighet. Detta kan ibland medföra att förutsättningarna i t.ex. anläggningsbeslutet för en enskild väg behöver ses över och omprövas genom ny lantmäteriförrättning. Om det däremot bara är ett fåtal av de delägande fastigheterna som har förändrats på detta sätt går det även att teckna en överenskommelse om ändrad andel. En överenskommelse blir gällande efter godkännande av lantmäterimyndigheten.

Utredning av innebörden av förändringar i lantmäteriförrättningar som skett sedan det ursprungliga beslutet, samt möjligheten att teckna överenskommelse om ändrad andel kan ibland vara ett bra alternativ till att söka om en ny lantmäteriförrättning. Om behovet i huvudsak är att erhålla en aktuell och uppdaterad andelstalsförteckning bör denna lösning övervägas då det ofta kan genomföras på betydligt kortare tid och till en lägre kostnad än en ny förrättning. Ta gärna kontakt vid frågor om detta så ser vi hur möjligheterna ser ut för er.

Genom ändring i anläggningslagen från 1 juli 2022 finns även utökad möjlighet för en samfällighetsförening att själv besluta om ändring av andelstal för befintliga delägare. Vi kan ta fram förslag på nya andelstal och det underlag ni behöver för att genomföra detta.

Image