Samhällsbyggnad

Markåtkomst och intrång

För att skapa ny bebyggelse eller infrastruktur finns vissa möjligheter att ta mark i anspråk utan medgivande eller avtal med fastighetsägaren. Förutsättningarna för detta och fastighetsägarens rätt till ersättning framgår bland annat av expropriationslagens regler, praxis och allmänna ersättningsprinciper.

I de flesta fall ger lösningar efter förhandling mellan parterna och överenskommelser det bästa resultatet. Både ur tids- och kostnadssynpunkt.

Vanliga uppdrag inom detta område är arbete med förslag, planering, förhandling och genomförande av en markåtkomstprocess inom infrastrukturprojekt eller rådgivning i en specifik intrångssituation.

Image

Mark- och exploatering

Uppdrag i flera olika skeden av mark- och exploateringsprojekt. Antingen som projektledare och/eller som specialist för stöd och rådgivning inom fastighetsrätt, lantmäterifrågor och samordningsfrågor.

För en exploatör är det vanligt att processen för att förvärva mark pågår parallellt med förberedelserna för detaljplan, bygglov och/eller tillstånd. Vi hjälper till med underlag och genomförande av markförvärv och samordning av detta med era övriga processer.

Image