Fastighetsrätt och lantmäterifrågor

Avtal

Fastighetsrättsliga avtal för överlåtelser, servitut, nyttjanderätter, genomförandefrågor och överenskommelser.

Lantmäteriförrättningar

Genom en lantmäteriförrättning kan man ändra eller bilda nya fastigheter, gemensamma anläggningar eller rättigheter. Ur fastighetsägarens perspektiv är det är ofta bara ett av stegen för att genomföra en viss överlåtelse, investering, nybyggnation eller liknande.

Vi hjälper till med rådgivning och lösningsförslag innan ansökan om en lantmäteriförrättning, upprättande av handlingar, underlag och uppdrag som ombud.

Att ta fram och föreslå genomförbara lösningar innan ansökan om en förrättning ökar möjligheten att uppnå önskat resultat och minskar risken för onödiga omtag, ändringar eller att sökt förrättning blir inställd pga. oförutsedda hinder. Eftersom förrättningskostnaden beror på hur lång tid som det tar för lantmäterimyndigheten att handlägga ett ärende kan ett bra underlag även underlätta processen och minska tidsåtgången.

Efter genomförd förrättning kan vi även hjälpa till med övriga avtal, överenskommelser och myndighetskontakter för ert nästa steg i genomförandet.

Lantmäteriförrättningar

Utredningar

Utredning av äganderätten till mark- och vatten, andelar i samfälligheter, fastighetsförteckningar och fastighetsgränser.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser har i första hand den sträckning som markerats på marken vid en lantmäteriförrättning. Ibland saknas gränsmarkeringar av olika orsaker. Ibland är de överväxta eller svåra att hitta.

Genom Lantmäteriets fastighetskarta, se t.ex. tjänsten Minkarta, går det att få en bra bild över aktuell fastighetsindelning och fastighetsgränser. Gränserna i den kartan är dock översiktliga och saknar rättsverkan. För att avgöra en gräns definitiva läge behövs fysiska gränsmarkeringar på marken och en kontroll av beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor. Om gränsmarkeringar saknas eller om du inte är överens med din granne kan det behövas en lantmäteriförrättning för att bestämma gränsens läge.

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning tar vi fram lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor. Därefter görs inmätning och gränssökande i fält. Vi arbetar med GNSS-mottagare och nätverks-RTK för att kunna göra inmätningar och utsättningar med centimeternoggrannhet. Med hjälp av detta kan sökområdet begränsas och många gånger återfinns gränsmarkeringar som annars är svåra att upptäcka.

Resultatet av en gränsutvisning kan vara att vi hittar och visar ut gällande gränsmarkeringar och gränsen mellan dem. Om gränsmarkeringar har skadats eller försvunnit kan dess läge beräknas och markeras ut med träläkt utifrån lantmäterihandlingar. Om det visar sig att gränserna är osäkra kan vi sammanställa ett underlag för att ansöka och underlätta en lantmäteriförrättning för att bestämma gränsens läge.

Utredningar och övriga arbeten med fastighetsgränser

Andra arbeten kopplat till fastighetsgränser som vi kan hjälpa till med är arkivutredningar, snitsling och underhållsarbeten av gränser i fält. Vi kan även leverera digitalt material från inmätta gränser m.m. för inläsning i olika kart- och GIS-system.
GränsutvisningFastighetsgränser